Offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar kan delas upp i två olika delar, LOU och LUF.

  • LOU – Lagen om offentlig upphandling
  • LUF – Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transport- och posttjänster.

I Sverige finns det cirka 5000 organisationer som omfattas av det svenska regelverket vid upphandlingar. Det är allt ifrån myndigheter inom stat, kommun och landsting till beslutande församlingar i kommun och landsting. Det kan också handla om offentligt styrda organ, så som offentligt ägda bolag samt sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter.

Alla dessa organisationer är enligt lag skyldiga att tillämpa LOU vid inköp av varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner. Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för mellan 800 och 1200 miljarder kronor fördelat på 19800 upphandlingar (2011). Det handlar om allt från skolmåltider till Öresundsbroar och att få en långsiktig affär med flera års tvingande avtal är attraktivt för många företag. Konkurrenssituationen är stor då det är många som vill vara med, inte minst för att ligga ett steg före konkurrenterna. För att ha en chans måste företaget upprätta en strategi med kravspecifikationer och priser.

Direktupphandling

Vad är en direktupphandling?
En direktupphandling är ett förfarande utan krav på anbud i viss form (2 kap. 23 § LOU). Även om det inte ställs krav på anbud i viss form så kan den upphandlande myndigheten, när så är lämpligt, vända sig till tre-fyra leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och främja konkurrensen. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om cirka 284 631 kr och i LUF vid ett kontraktsvärde om ca 569 262 kr. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Havak kan hjälpa dig!

Havak AB har arbetat kontinuerligt med offentliga upphandlingar sedan 2011. Roger Henriksson har byggt upp verksamheten med offentliga affärer inom området auktioner och värderingar.

Det är viktigt att vara påläst; före, under och efter en upphandling. För att lyckas har Roger byggt upp en dokumentbank med kontaktpersoner, han har gjort marknadsanalyser och har även arbetat med att plantera behov av att upphandla försäljningsorganisationer för att avyttra fordon, maskiner och fastigheter. Detta har resulterat i 100 procent vunna upphandlingar, en fantastisk statistik. Havak AB arbetar numera för företag inom de flesta branscher och kan leda projekt inom området. Vi tar också på oss konsultuppdrag för att utbilda och lägga upp strategier för hur företag kan arbeta med och lyckas i offentliga affärer.

Vad kan gå snett?

Eftersom det handlar om långsiktiga affärer gäller det att priset ligger rätt och att affärerna styrs till rätt produkter. I alla affärer gäller det att inte gå in i något som inte går att ta sig ur. Och informationen i egna leden måste vara glasklar, det som är avtalat är avtalat. Personalen som ska utföra det som avtalats måste känna till alla eventuella extra produkter eller tjänster som ingår. Debitering ska ske på rätt sätt och i fleråriga avtal bör det också ingå uppföljning och koll på indexreglerade prisjusteringar.

Konkurrensverket

Konkurrensverket är kommunernas tillsynsmyndighet när det gäller offentlig upphandling. Det betyder att det är Konkurrensverket som kontrollerar att offentliga myndigheter följer de lagar och regler som finns vid upphandlingar. 2011 skärptes tillsynen av upphandlingarna väsentligt.   Mer information om Konkurrensverkets verksamhet och uppdrag finns på deras hemsida.